mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Długi dystans i... konkurs

Długi dystans i... konkurs

Po kilku latach testowania samochodów postanowiliśmy, na prośby naszych licznych Czytelników, rozpocząć również testy długodystansowe. Do naszej redakcji zajechało już pierwsze auto, które spędzi u nas najbliższe dwa miesiące. Jakie? I właśnie takie pytanie zadaliśmy w naszym konkursie, który potrwa do najbliższego poniedziałku.

Długi dystans i... konkurs
Przez najbliższe trzy dni (od dziś do niedzieli) na naszym facebookowym profilu (facebook.com/motoryzacja) będziemy udzielać podpowiedzi, które powinny pomóc poprawnie zidentyfikować pierwszego bohatera naszego testu długodystansowego. Aby zwyciężyć, należy najpóźniej w poniedziałek wysłać na maila konkurs@mojeauto.pl prawidłową odpowiedź, w której powinny znaleźć się marka, model oraz dokładna wersja testowanego przez nas auta.


A kiedy poznamy już odpowiedź, zachęcamy Was do podsyłania nam swoich sugestii, pod jakim kątem chcielibyście, abyśmy przetestowali to autko. Jeśli te propozycje nie będą zbyt drastyczne, jest szansa, że weźmiemy je po uwagę.

----------------------------------

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 ( dalej zwana „Organizatorem”).

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik serwisu internetowego mojeauto.pl, posiadający zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terenie RP.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie w trakcie jego trwania konta pod własnym imieniem i nazwiskiem w serwisie Facebook.com i zostanie fanem serwisu mojeauto.pl w serwisie facebook.com w trakcie trwania konkursu.

4. Udział w konkursie polega na odgadnięciu, jaki model (marka, model, wersja) znajduje się na teście długodystansowym redakcji mojeauto.pl. Podpowiedzi zamieszczane będą na koncie serwisu mojeauto.pl w serwisie facebook.com codziennie od 20 do 22 maja 2011 r. Odpowiedzi na pytanie należy udzielać wysyłając wiadomość e-mail na adres konkurs@mojeauto.pl. Nagrody otrzymają trzy pierwsze osoby, które prawidłowo wskażą dokładną nazwę modelu. Czas trwania konkursu: 20.05.2011 – 23.05.2011.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie otrzymania nagrody przy pomocy wiadomości wysyłanej drogą elektroniczną w dniu 24.05.2011 r. Zwycięzca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej, zobowiązany jest podać Organizatorowi wszelkie dane potrzebne do przesłania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny użytkownik, który w danej edycji udzielił prawidłowej odpowiedzi. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na podany przez niego adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników edycji, w której wygrał nagrodę. Osobom nagrodzonym nie przysługuje wymiana nagród na gotówkę

6. Każdy użytkownik może wziąć udział  w konkursie tylko raz.

7. Nagrodami w konkursie jest zestaw składający się pendrive’a oraz smyczy.

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora /fundatora nagrody.

9. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają zwycięzcę danej edycji konkursu.

10. Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach realizacji konkursu oraz marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną od Organizatora oraz podmiotów współpracujących. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

11. Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych należących do Organizatora oraz podmiotów współpracujących.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem nagrody przez pocztę lub podmiot, świadczący usługi kurierskie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

16. Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego konkursu, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili zakończenia konkursu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres : : Grupa Allegro sp. z o.o., Zespół mojeauto.pl,  ul. Racławicka 15/19, 53-145 Wrocław. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.

17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.

18. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Tematy w artykule: konkurs test

Podobne wiadomości:

Auto na tydzień za patrzenie w monitor

auto motor i sport 0000-00-00

Twoje patenty Simply Clever na długą podróż - wyniki konkursu

Twoje patenty Simply Clever na długą podróż -...

Aktualności 2016-07-07

Komentuj:

~bzyku 2011-05-20

Astona Martina rapide poprosze

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.