mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Regulamin konkursów "Zrób zdjęcie i zostań pilotem rajdowym" i "5 różnic"

Regulamin konkursów "Zrób zdjęcie i zostań pilotem rajdowym" i "5 różnic"

Regulamin konkursu "Zrób zdjęcie. Zostań pilotem rajdowym - M2Rally w akcji" oraz konkursu "5 różnic".

Konkurs: "Zrób zdjęcie. Zostań pilotem rajdowym - M2Rally w akcji"
1.    Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 ( dalej zwana „Organizatorem”).

2.    Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik serwisu internetowego mojeauto.pl, otomoto.pl i m2rally.pl posiadający zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terenie RP który jest w posiadaniu praw autorskich do przesłanej pracy.

3.    Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie w trakcie jego trwania aktywnego konta e-mailowego.

4.    Udział w konkursie polega na wykonaniu zdjęcia załogi rajdowej Łukasz Markowski / Maciej Machela podczas trwania 39. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE (8-10.04.2011). Tematyka kompozycji jest dowolna - może być to zdjęcie samochodu na odcinku specjalnym, zdjęcie załogi, zdjęcie wykonane w Strefie Serwisowej, etc. Na zdjęciu musi być widoczny co najmniej jeden zawodnik załogi rajdowej lub samochód. Prace należy przesłać na adres skrzynki pocztowej: konkurs@mojeauto.pl, z tematem: "M2Rally w akcji". Minimalne rozmiary zdjęcia to 600x400 pikseli. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę zdjęć. Praca nie może zostać poddana obróbce graficznej przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych. W jednym mailu może zostać przesłana jedna praca o wadze nie większej niż 5 MB.

5.    Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia oraz ingerencję w treść utworu, polegająca m.in. na dodaniu do zdjęcia logo mojeauto.pl oraz na korekty redakcyjne przesłanego tekstu .Termin nadsyłania prac upływa z dniem 20.04.2011 r.

6.    Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: dopasowanie zdjęcia do tematu konkursu, oryginalność zdjęcia, opis zdjęcia, walory estetyczne zdjęcia.

7.    Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie otrzymania nagrody przy pomocy wiadomości wysyłanej  drogą elektroniczną w dniu 14.04.2011 r. Zwycięzca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej zobowiązany jest podać Organizatorowi wszelkie dane potrzebne do przesłania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny uczestnik, który znalazł się na liście zwycięzców konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach serwisów: Mojeauto.pl, otoMoto.pl oraz stronie internetowej zespołu M2Rally - www.m2rally.pl.


8.    Nagrodami w konkursie "M2Rally w akcji" są:

1 miejsce - Co-drive Fordem Fiesta R2
2 miejsce - zestaw kosmetyków samochodowych SONAX o wartości 200zł
3 miejsce - Pendrive 16 GB

Nagroda główna, co-drive na prawym fotelu rajdowego Forda Fiest R2 zostanie zrealizowana podczas testów zespołu M2Rally. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu i miejsca przeprowadzenia co-drive'u. Zwycięzca sam odpowiada za organizację i ponosi koszty transportu do miejsca odbycia co-drive'u. Zwycięzca ma prawo do odstąpienia od nagrody i przekazania jej innej osobie, jeśli ta zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Pozostałe nagrody rzeczowe zostaną przesłane zwycięzcom na podany przez nich adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników edycji, w której wygrali nagrodę.

9.    Jeden  użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie całego konkursu.

10.    Osobom nagrodzonym nie przysługuje wymiana nagród na gotówkę

11.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora/fundatora nagrody.

12.    Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają zwycięzcę konkursu.

13.     Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach realizacji konkursu oraz marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną od Organizatora oraz podmiotów współpracujących. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

14.    Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych należących do Organizatora oraz podmiotów współpracujących. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną  publikację materiałów fotograficznych dla celów promocyjnych,  w serwisach internetowych należących do Organizatora i nie będą z tego tytułu zgłaszać roszczeń finansowych w stosunku do Organizatora.

15.    Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników konkursu, a także nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem nagrody przez pocztę lub podmiot, świadczący usługi kurierskie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

16.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

17.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

18.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

19.    Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego konkursu, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili zakończenia konkursu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres : Grupa Allegro sp. z o.o., Zespół mojeauto.pl,  ul. Racławicka 15/19, 53-145 Wrocław. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.

20.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.

21.    Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Konkurs: "5 różnic":

1.      Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995, dalej zwana "Organizatorem".

2.      Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik serwisu internetowego mojeauto.pl, otomoto.pl i m2rally.pl posiadający zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terenie RP.

3.      Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie w trakcie jego trwania konta pod własnym imieniem i nazwiskiem w serwisie Facebook.com i zostanie fanem serwisu mojeauto.pl lub otomoto.pl w serwisie facebook.com w trakcie trwania konkursu.

4.      Udział w konkursie polega na odnalezieniu 5 różnic pomiędzy oryginalnym projektem oklejenia samochodu załogi M2Rally, a celowo zmienionym projektem przez Organizatora, różniącym się pięcioma detalami. Odpowiedzi na pytanie należy udzielać wysyłając wiadomość  e-mail na adres konkurs@mojeauto.pl – z dopiskiem: „5 różnic”. Nagrody otrzymają trzy pierwsze osoby, które prawidłowo wskażą pięć punktów różniących oba projekty. Projekty zostaną udostępnione wszystkim „Fanom” profili portalów Mojeauto.pl (www.facebook.com/motoryzacja)oraz otoMoto.pl (www.facebook.com/otomotopl) na tablicach portalu Facebook.com. Czas trwania konkursu: 09.04.2011 – 13.04.2011.

5.      Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie otrzymania nagrody przy pomocy wiadomości wysyłanej drogą elektroniczną w dniu 14.04.2011 r. Zwycięzca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej zobowiązany jest podać Organizatorowi wszelkie dane potrzebne do przesłania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny użytkownik, który w danej edycji udzielił prawidłowej odpowiedzi. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na podany przez niego adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników edycji, w której wygrał nagrodę. Osobom nagrodzonym nie przysługuje wymiana nagród na gotówkę.

6.      Każdy użytkownik może wziąć udział  w konkursie tylko raz.

7.      Nagrodami w konkursie: „5 różnic” są: 1 miejsce – Zestaw kosmetyków samochodowych marki SONAX, 2 miejsce – plecak firmy WOLFgang, 3 miejsce – Pendrive 4 GB i koszulka polo z logo Mojeauto.pl.

8.      W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, fundatora nagrody.

9.      Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają zwycięzcę danej edycji konkursu.

10.    Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach realizacji konkursu oraz marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną od Organizatora oraz podmiotów współpracujących. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

11.    Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych należących do Organizatora oraz podmiotów współpracujących.

12.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem nagrody przez pocztę lub podmiot, świadczący usługi kurierskie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

13.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

14.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

15.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

16.    Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego konkursu, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili zakończenia konkursu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Grupa Allegro Sp. z.o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.
   
17.     Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.

Tematy w artykule: konkurs regulamin

Podobne wiadomości:

Polka wygrała artystyczny konkurs Toyoty

Polka wygrała artystyczny konkurs Toyoty

Aktualności 2015-09-01

KONKURS. Twój pomysł na test Skody. Ty zgłaszasz – my testujemy!

KONKURS. Twój pomysł na test Skody. Ty...

Aktualności 2015-07-21

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.