mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Regulamin konkursów "Zrób zdjęcie i zostań pilotem rajdowym" i "5 różnic"

Regulamin konkursów "Zrób zdjęcie i zostań pilotem rajdowym" i "5 różnic"

Regulamin konkursu "Zrób zdjęcie. Zostań pilotem rajdowym - M2Rally w akcji" oraz konkursu "5 różnic".

Konkurs: "Zrób zdjęcie. Zostań pilotem rajdowym - M2Rally w akcji"
1.    Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 ( dalej zwana „Organizatorem”).

2.    Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik serwisu internetowego mojeauto.pl, otomoto.pl i m2rally.pl posiadający zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terenie RP który jest w posiadaniu praw autorskich do przesłanej pracy.

3.    Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie w trakcie jego trwania aktywnego konta e-mailowego.

4.    Udział w konkursie polega na wykonaniu zdjęcia załogi rajdowej Łukasz Markowski / Maciej Machela podczas trwania 39. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE (8-10.04.2011). Tematyka kompozycji jest dowolna - może być to zdjęcie samochodu na odcinku specjalnym, zdjęcie załogi, zdjęcie wykonane w Strefie Serwisowej, etc. Na zdjęciu musi być widoczny co najmniej jeden zawodnik załogi rajdowej lub samochód. Prace należy przesłać na adres skrzynki pocztowej: konkurs@mojeauto.pl, z tematem: "M2Rally w akcji". Minimalne rozmiary zdjęcia to 600x400 pikseli. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę zdjęć. Praca nie może zostać poddana obróbce graficznej przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych. W jednym mailu może zostać przesłana jedna praca o wadze nie większej niż 5 MB.

5.    Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia oraz ingerencję w treść utworu, polegająca m.in. na dodaniu do zdjęcia logo mojeauto.pl oraz na korekty redakcyjne przesłanego tekstu .Termin nadsyłania prac upływa z dniem 20.04.2011 r.

6.    Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: dopasowanie zdjęcia do tematu konkursu, oryginalność zdjęcia, opis zdjęcia, walory estetyczne zdjęcia.

7.    Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie otrzymania nagrody przy pomocy wiadomości wysyłanej  drogą elektroniczną w dniu 14.04.2011 r. Zwycięzca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej zobowiązany jest podać Organizatorowi wszelkie dane potrzebne do przesłania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny uczestnik, który znalazł się na liście zwycięzców konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach serwisów: Mojeauto.pl, otoMoto.pl oraz stronie internetowej zespołu M2Rally - www.m2rally.pl.


8.    Nagrodami w konkursie "M2Rally w akcji" są:

1 miejsce - Co-drive Fordem Fiesta R2
2 miejsce - zestaw kosmetyków samochodowych SONAX o wartości 200zł
3 miejsce - Pendrive 16 GB

Nagroda główna, co-drive na prawym fotelu rajdowego Forda Fiest R2 zostanie zrealizowana podczas testów zespołu M2Rally. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu i miejsca przeprowadzenia co-drive'u. Zwycięzca sam odpowiada za organizację i ponosi koszty transportu do miejsca odbycia co-drive'u. Zwycięzca ma prawo do odstąpienia od nagrody i przekazania jej innej osobie, jeśli ta zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Pozostałe nagrody rzeczowe zostaną przesłane zwycięzcom na podany przez nich adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników edycji, w której wygrali nagrodę.

9.    Jeden  użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie całego konkursu.

10.    Osobom nagrodzonym nie przysługuje wymiana nagród na gotówkę

11.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora/fundatora nagrody.

12.    Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają zwycięzcę konkursu.

13.     Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach realizacji konkursu oraz marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną od Organizatora oraz podmiotów współpracujących. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

14.    Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych należących do Organizatora oraz podmiotów współpracujących. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną  publikację materiałów fotograficznych dla celów promocyjnych,  w serwisach internetowych należących do Organizatora i nie będą z tego tytułu zgłaszać roszczeń finansowych w stosunku do Organizatora.

15.    Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników konkursu, a także nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem nagrody przez pocztę lub podmiot, świadczący usługi kurierskie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

16.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

17.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

18.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

19.    Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego konkursu, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili zakończenia konkursu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres : Grupa Allegro sp. z o.o., Zespół mojeauto.pl,  ul. Racławicka 15/19, 53-145 Wrocław. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.

20.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.

21.    Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Konkurs: "5 różnic":

1.      Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995, dalej zwana "Organizatorem".

2.      Uczestnikiem konkursu może zostać każdy użytkownik serwisu internetowego mojeauto.pl, otomoto.pl i m2rally.pl posiadający zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terenie RP.

3.      Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie w trakcie jego trwania konta pod własnym imieniem i nazwiskiem w serwisie Facebook.com i zostanie fanem serwisu mojeauto.pl lub otomoto.pl w serwisie facebook.com w trakcie trwania konkursu.

4.      Udział w konkursie polega na odnalezieniu 5 różnic pomiędzy oryginalnym projektem oklejenia samochodu załogi M2Rally, a celowo zmienionym projektem przez Organizatora, różniącym się pięcioma detalami. Odpowiedzi na pytanie należy udzielać wysyłając wiadomość  e-mail na adres konkurs@mojeauto.pl – z dopiskiem: „5 różnic”. Nagrody otrzymają trzy pierwsze osoby, które prawidłowo wskażą pięć punktów różniących oba projekty. Projekty zostaną udostępnione wszystkim „Fanom” profili portalów Mojeauto.pl (www.facebook.com/motoryzacja)oraz otoMoto.pl (www.facebook.com/otomotopl) na tablicach portalu Facebook.com. Czas trwania konkursu: 09.04.2011 – 13.04.2011.

5.      Zwycięzcy zostaną powiadomieni o fakcie otrzymania nagrody przy pomocy wiadomości wysyłanej drogą elektroniczną w dniu 14.04.2011 r. Zwycięzca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej zobowiązany jest podać Organizatorowi wszelkie dane potrzebne do przesłania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny użytkownik, który w danej edycji udzielił prawidłowej odpowiedzi. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na podany przez niego adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników edycji, w której wygrał nagrodę. Osobom nagrodzonym nie przysługuje wymiana nagród na gotówkę.

6.      Każdy użytkownik może wziąć udział  w konkursie tylko raz.

7.      Nagrodami w konkursie: „5 różnic” są: 1 miejsce – Zestaw kosmetyków samochodowych marki SONAX, 2 miejsce – plecak firmy WOLFgang, 3 miejsce – Pendrive 4 GB i koszulka polo z logo Mojeauto.pl.

8.      W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, fundatora nagrody.

9.      Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają zwycięzcę danej edycji konkursu.

10.    Biorący udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach realizacji konkursu oraz marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną od Organizatora oraz podmiotów współpracujących. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

11.    Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych należących do Organizatora oraz podmiotów współpracujących.

12.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem nagrody przez pocztę lub podmiot, świadczący usługi kurierskie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

13.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

14.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

15.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

16.    Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego konkursu, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili zakończenia konkursu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Grupa Allegro Sp. z.o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.
   
17.     Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.

Tematy w artykule: konkurs regulamin

Podobne wiadomości:

Twoje patenty Simply Clever na długą podróż - wyniki konkursu

Twoje patenty Simply Clever na długą podróż -...

Aktualności 2016-07-07

Konkurs - Twoje patenty simply clever na długą podróż

Konkurs - Twoje patenty simply clever na...

Aktualności 2016-06-24

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Subaru Impreza - premiera we Frankfurcie
Subaru Impreza - premiera we Frankfurcie
Już jesienią na salonie motoryzacyjnym we Frankfurcie pojawi się nowa generacja Subaru Imprezy. Japoński producent uchylił właśnie rąbka tajemnicy na temat kolejnej odsłony kultowego modelu.
Austria. Czas na oddech Austria. Czas na oddech