mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Na ratunek polskiej motoryzacji

Na ratunek polskiej motoryzacji

Motoryzacja to jeden z głównych filarów polskiej gospodarki. Niestety od pewnego czasu źle się dzieje w tym sektorze - zmniejsza się zatrudnienie, generowane są niższe wpływy z podatków, spada produkcja oraz eksport - a wszystko przez brak wizji strategii rozwoju tej gałęzi gospodarki. Związek Dealerów Samochodów wraz z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego stworzyły pakt, w ramach którego przygotowały szereg gotowych rozwiązań dla poprawy sytuacji. Pytanie tylko, czy nasi rządzący będą chcieli z nich skorzystać...

Na ratunek polskiej motoryzacji
Ogłoszony w dniu 6 czerwca dokument "Przede wszystkim praca. Pakt dla polskiej motoryzacji" wskazuje najważniejsze problemy polskiej motoryzacji i propozycje ich rozwiązań. Według obu organizacji brak działań w celu rozwiązania tych problemów powoduje rocznie utratę tysięcy miejsc pracy, tak w produkcji, jak i w usługach i handlu motoryzacyjnym.

O ile w najbliższym czasie rząd nie podejmie konstruktywnych działań w tym zakresie, konsekwencją będzie dalszy spadek zamówień motoryzacyjnych w naszym kraju, a tym samym kolejne masowe zwolnienia w zakładach produkujących pojazdy, części i podzespoły, jak również w sieciach dealerskich i serwisowych. Według szacunkowych wyliczeń organizacji branżowych dalsza bezczynność władz może w najbliższych latach spowodować utratę nawet kilkunastu procent miejsc pracy w branży motoryzacyjnej, to jest nawet 30 tysięcy miejsc pracy.  I ani branża motoryzacyjna, ani Polska nie mogą sobie na to pozwolić.

Celem niniejszego dokumentu jest również wskazanie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój branży motoryzacyjnej i ograniczających problemy takie jak nadmierne emisje, hałas, obecność niesprawnych technicznie pojazdów na naszych drogach czy nielegalny demontaż wraków w sposób zagrażający środowisku naturalnemu.  

Branża motoryzacyjna jest jednym z największych źródeł dochodów budżetu państwa, stanowi 10% wartości polskiej produkcji sprzedanej przemysłu i 14,5% całkowitego eksportu, a także zapewnia 250 tys. miejsc pracy. Wiadomo już, że 2012 r. był najgorszym od siedemnastu lat rokiem dla europejskiej branży motoryzacyjnej – liczba rejestracji nowych samochodów w Unii Europejskiej obniżyła się o 8,2% osiągając poziom 12 mln sztuk (jeszcze w 2007 r. sprzedawano 15,5 mln nowych samochodów).

W Polsce sytuacja jest równie zła. W 2011 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych spadła o 12,2% w porównaniu z 2010 r. W 2012 r. roku spadek rejestracji pogłębił się o kolejne 1,4%, osiągając 273,5 tys. sztuk samochodów osobowych, co świadczy o złych perspektywach dla branży. Tylko z tytułu załamania sprzedaży nowych pojazdów w 2011 i 2012 roku do budżetu nie wpłynie ok. miliarda złotych.
 
Niska sprzedaż nowych samochodów świadczy o słabości naszego rynku wewnętrznego, co zniechęca inwestorów do lokalizacji w naszym kraju produkcji. Pomimo potencjału na poziomie co najmniej 500 tys. sztuk nowych samochodów osobowych rocznie, od 10 lat sprzedaż w naszym kraju nie jest w stanie przekroczyć poziomu 300 tys. sztuk. Spada również produkcja samochodów osobowych. W 2012 r. polskie fabryki wyprodukowały ok. 540 tys. sztuk, o ponad 27% mniej, niż w roku poprzednim. A jeszcze w 2008 r. produkowaliśmy ponad 840 tys. sztuk.

Proponowane rozwiązania:


1. Wprowadzenie pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu, leasingu samochodów osobowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Nowa propozycja Ministerstwa Finansów w zakresie podatku VAT zakłada utrzymanie ograniczenia w odliczeniu podatku VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczenie odliczenia od serwisu i materiałów eksploatacyjnych do takich samochodów o 50% oraz wprowadzenie odliczenia od paliwa o 50%. Taka propozycja jest nie jest korzystna dla branży motoryzacyjnej i nie stymuluje wzrostu sprzedaży nowych samochodów.
Konieczne jest wprowadzenie pełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych i utrzymanie pełnego odliczenia VAT od serwisu i materiałów eksploatacyjnych.

Dlaczego:
- wprowadzenie pełnego odliczenia podatku VAT przyczyni się do zwiększenia liczby nowych samochodów na rynku, a w długiej perspektywie będzie skutkować odnowieniem parku pojazdów i mniejszym zapotrzebowaniem na pojazdy używane z zagranicy
- obowiązujące w chwili obecnej uregulowania charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania i brakiem pewności prawnej
- takie rozwiązanie w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści dla budżetu państwa – przykład: Czechy, Słowacja

2. W miejsce obecnego jednorazowo pobieranego podatku akcyzowego od pojazdów osobowych, powinien zostać wprowadzony okresowy podatek uzależniony od parametrów ekologicznych pojazdu.
- wysokość stawki podatku uzależniona od spełnianych przez samochód osobowy norm emisji Euro, w myśl zasady więcej trujesz – więcej płacisz

Dlaczego:
- podatek akcyzowy jest obciążeniem fiskalnym nieprzyczyniającym się do poprawy stanu parku samochodowego, bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego w Polsce
- formuła podatku uzależnionego od parametrów ekologicznych wyklucza możliwość zaniżania jego wysokości w przypadku sprowadzania z zagranicy samochodu używanego, poprzez podanie na fakturze niższej kwoty sprzedaży niż rzeczywista wartość pojazdu – tak jak to ma obecnie miejsce w przypadku akcyzy
- wpływy z tego podatku nie spowodują spadku dochodów państwa, a w perspektywie długoterminowej przyczynią się do ich wzrostu (w zależności od przyjętych stawek podatku i wariantu podatku) nawet o 2,5 mld zł.
- dostosowanie do standardów obowiązujących w UE – 19 państw już wprowadziło podatek uzależniony od parametrów ekologicznych

3. Ograniczenie szarej strefy w motoryzacji
Zwiększanie liczby samochodów złomowanych w legalnych stacjach demontażu poprzez:
- zwiększenie skuteczności wykrywania i karania nielegalnej działalności w zakresie złomowania pojazdów
-- problemem systemu recyklingu pojazdów w Polsce jest szara strefa do której, wg. niektórych szacunków, trafia nawet do 70% wraków
-- nakładanie dodatkowych obowiązków i rażąco wysokich kar na firmy wprowadzające pojazdy nie doprowadzi do ograniczenia szarej strefy

Skierowanie napraw pojazdów do legalnie działających warsztatów poprzez:
- ograniczenie negatywnych skutków tzw. napraw kosztorysowych (wymóg dokumentowania napraw i możliwość weryfikowania naprawy przez stacje kontroli pojazdów, opodatkowanie otrzymanej kwoty odszkodowania przewyższającej udokumentowane koszty naprawy)
-- właściciel pojazdu, aby zaoszczędzić jak najwięcej z wypłaconego odszkodowania kosztorysowego, dokonuje naprawy w szarej strefie.
-- zgodnie z kodeksem cywilnym celem odszkodowania jest wyrównanie rzeczywiście poniesionej szkody nie zaś przyczynienie się do wzbogacenia poszkodowanego.
- wprowadzenie zakazu stosowania lakierów niespełniających norm w zakresie lotnych związków organicznych i kontrola przestrzegania tego zakazu

Ograniczenie obrotu częściami kradzionymi lub stwarzającymi zagrożenie dla bezpieczeństwa poprzez:
- ewidencjonowanie i kontrola obrotu częściami samochodowymi
-- sprzedawcy, którzy nie ewidencjonują w ten sposób sprzedaży na kasie rejestrującej stanowią nieuczciwą konkurencję dla legalnie działających przedsiębiorców oraz mogą oferować części niewiadomego pochodzenia.
-- zakaz sprzedaży części, których ponowne użycie stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ma negatywny wpływ na środowisko (m.in. używane poduszki powietrzne, klocki hamulcowe) – części te są przedmiotem obrotu na giełdach samochodowych i w Internecie.

Dlaczego:
- ograniczenie szarej strefy spowoduje zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu prowadzenia legalnej działalności, przyczyni się do poprawy stanu środowiska i stanu technicznego pojazdów.
- wg szacunków działalność szarej strefy w motoryzacji przynosi straty budżetowi państwa w wysokości od 1,5 do 5 mld zł rocznie.

4. Poprawa funkcjonowania systemu kontroli pojazdów
- wzmocnienie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
- archiwizacja wyników pomiarów przeprowadzonych podczas badania i zaostrzenie odpowiedzialności za nieprawidłowość wykonywanych badań
- naklejka na szybę potwierdzająca ważność badania technicznego i opłacenia ubezpieczenia OC.

Dlaczego:
- konieczne jest wyeliminowanie konkurencji pomiędzy stacjami kontroli pojazdów w oparciu o ich "łagodność" w ocenie zdatności pojazdu do ruchu
- skutkiem zmian będzie poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez niedopuszczenie do ruchu pojazdów zagrażających zdrowiu i życiu oraz ułatwienie kontroli wykonania badania technicznego i opłacenia OC

5. Zmiany w systemie złomowania pojazdów
- liberalizacja wymogów dla sieci zbierania pojazdów budowanej przez producentów i importerów pojazdów – nie więcej niż 3 punkty na województwo
- ograniczenie rażącej wysokości opłaty za brak sieci
- umożliwienie wprowadzającym pojazdy i przedsiębiorcom pojazdów kształtowanie treści umów zgodnie z zasadą swobody umów

Dlaczego:
- w Polsce nie istnieje problem z dostępem do stacji demontażu oraz bezkosztowym przekazaniem pojazdu do złomowania
- zmiany w systemie recyklingu pojazdów nie powinny mieć charakteru "para podatku"
- prowadzenie stacji demontażu przynosi zyski - w 2005 r. istniało 368 stacji, a w 2012 r. jest już prawie 800.

6. Wprowadzenie daty pierwszej rejestracji zamiast roku produkcji


Dlaczego:
- w Unii Europejskiej państwa członkowskie nie posługują się rokiem produkcji pojazdu, tylko datą pierwszej rejestracji
- ułatwienie postępowania w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu, który wcześniej był zarejestrowany poza granicami kraju.
- właściciele pojazdów nie będą ponosili strat związanych ze spadkiem wartości pojazdu, spowodowanym wyłącznie zmianą kalendarza, bez straty jakiejkolwiek wartości technicznej
- spowoduje to wzrost wpływów budżetu państwa z tytułu podatków

7. Wprowadzenie testowych tablic rejestracyjnych
Umożliwienie producentom i autoryzowanym dystrybutorom nowych pojazdów wykonywania jazd testowych nowego pojazdu przed wprowadzeniem pojazdu do obrotu bez konieczności jego czasowej rejestracji

Dlaczego:
- aktualnie obowiązujące procedury wymuszają odrębną czasową rejestrację każdego pojazdu testowanego w organie rejestrującym, co znacząco utrudnia weryfikację w ruchu drogowym pojazdów schodzących z linii produkcyjnej oraz generuje istotne obciążenie finansowe liczone nawet w setkach tysięcy złotych dla pojedynczego producenta.
- konieczność czasowej rejestracji do przeprowadzenia testu pojazdu jest również utrudnieniem dla wydziałów komunikacji, które są "blokowane" rano wnioskami o czasową rejestrację pojazdu, a pod koniec dnia pracy wnioskami o wyrejestrowanie tych pojazdów    

Powyższy dokument został przesłany na ręce przewodniczących wszystkich klubów poselskich. Jego celem jest zbudowanie koalicji politycznego poparcia dla zaproponowanych w dokumencie postulatów. Przedstawiciele obu organizacji motoryzacyjnych mają nadzieję, że idee zawarte w dokumencie zostaną zaaprobowane i przyjęte przez wszystkich przedstawicieli zasiadających w polskim parlamencie.

Czy uda się jednak zbudować ponadpartyjne porozumienie dla dobra polskiej motoryzacji?


Podobne wiadomości:

Stacje Kontroli Pojazdów wymagają więcej... kontroli

Stacje Kontroli Pojazdów wymagają więcej......

Finanse i prawo 2015-11-07

Warszawa, Syrena, Polonez - powrót polskiej motoryzacji?

Warszawa, Syrena, Polonez - powrót polskiej...

Aktualności 2015-09-23

Komentuj:

~figo 2013-06-13

Propozycje w większości słuszne ale komu starczy sil i zaparcia by je wprowadzić w życie

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe Audi A1 Sportback - już oficjalnie!
Nowe Audi A1 Sportback - już oficjalnie!
Audi A1 to najmniejszy model w gamie niemieckiego producenta. Samochód debiutuje w pięciodrzwiowej wersji Sportback. Producent raczej nie wprowadzi do sprzedaży wariantu trzydrzwiowego.

Zalando Zalando