mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Uwaga! Będą ostrzej karać!

Uwaga! Będą ostrzej karać!

W życie wchodzą nowe przepisy, które zaostrzają, i to miejscami w dużym stopniu, sankcje za różne niebezpieczne wykroczenia na drodze. Z wyższymi karami muszą się liczyć piraci drogowi, ale również siadający za kierownicą pod wpływem alkoholu.

Uwaga! Będą ostrzej karać!
Znowelizowane przepisy m.in. kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym zaczynają obowiązywać od dzisiaj. To kolejny krok ku poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach. Policja oraz sądy otrzymały nowe instrumenty, dzięki którym będą mogły w większym stopniu karać kierowców, którzy popełniają najcięższe naruszenia przepisów o ruchu drogowym - m.in. jazda w stanie nietrzeźwości, powodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, znaczne przekroczenie dopuszczalnych prędkości czy kierowanie samochodem mimo nieposiadania stosownych uprawnień do tego.

Kierowanie bez uprawnień


W dotychczasowym stanie prawnym kierowanie pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowiło wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana była jedynie kara grzywny. Jedynym odstępstwem była sytuacja, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Decydować bądą sądy.

Natomiast osoby, które dopuszczą się kierowania pojazdem, choć starosta cofnął im stosowne uprawnienia, popełnią przestępstwo (art. 180a kk), za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości


W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, a w szczególności dla tych, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów - z 10 do 15 lat - przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła jednak skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonej kary, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zatrzymanie prawa jazdy


W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe sytuacje, w których będzie istniała groźba zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Należy pamiętać, że 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zaczyna biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"


W ustawie Prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami tzw. "młodym kierowcom", tj. osobom, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h.

Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Docelowo "młodzi kierowcy" objęci zostaną nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Usunięcie pojazdu


Ustawa Prawo o ruchu drogowym przewiduje od teraz nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

Podobne wiadomości:

Prawo jazdy - szykują się kolejne zmiany?

Prawo jazdy - szykują się kolejne zmiany?

Finanse i prawo 2017-06-29

Prawo jazdy - koniec z oblewaniem na egzaminach

Prawo jazdy - koniec z oblewaniem na...

Finanse i prawo 2017-03-20

Komentuj:

Wieszal 2015-05-28

Obecne przepisy te po zmianach są na tyle restrykcyjne że powinny uporządkować te najważniejsze kwestie, czyli nadmierna prędkość w obszarze zabudowanym i pijanych kierowców. Nie ze wszystkimi wprowadzanymi przepisami się zgadzam ale te wydają się być słuszne zobaczymy co praktyka pokaże.

~nikt 2015-05-18

a czemu nie mogą wprowadzic wysokich kar za takie przewinienia? przekroczenie prędkości najtańszy mandat 200 zł, powyżej 50 km/h 2000 zł, i nie ma że boli, bo mnie nie stać, bo to, bo tamto, masz auto, jeździsz jak wariat, to teraz płać za to. najwyżej by sie zabierało auta, sprzedawało i byłoby na mandat

~xyz 2015-05-18

dowód osobisty czy dowód rejestracyjny?

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.