mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Więcej skarg na ubezpieczenia

Więcej skarg na ubezpieczenia

W trzecim kwartale roku zwiększyła się liczba skarg na ubezpieczenia komunikacyjne, jakie napłynęły do Rzecznika Ubezpieczonych. Jak zwykle przewodzą tu skargi na polisy OC pojazdów mechanicznych.

W okresie od lipca do końca września do Biura Rzecznika Ubezpieczonych napłynęło łącznie 6.376 skarg na ubezpieczenia komunikacyjne, co stanowiło ponad połowę (50,8%) ogółu spraw skierowanych do tej instytucji. Dla porównania w okresie III kwartału 2012 r. liczba ta wynosiła 5.957 skarg, jednak wówczas stanowiła większy odsetek wszystkich skarg (53,5%).

Najliczniejsza grupa skarg w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych odnosi się do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W III kwartale ich liczba wzrosła o 1.532 sprawy (5.082 sprawy) i stanowi obecnie prawie 80% wszystkich skarg na ubezpieczenia komunikacyjne.

W zakresie tej grupy najczęściej zgłaszane zastrzeżenia, odnosiły się do sposobu likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej. Skarżący wskazywali, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę. Zgłaszane problemy dotyczyły również m.in. uzyskania pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego, prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdu, żądania przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu, obniżania przez zakład ubezpieczeń stawek za roboczogodziny oraz szeregu problemów związanych z uwzględnieniem w ramach odszkodowań podatku VAT.

Natomiast w odniesieniu do szkód na osobie najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody oraz odmawiania przez ubezpieczycieli prawa do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, jeśli doszło do niej przed dniem 3 sierpnia 2008 r. – mimo ugruntowanej w tej chwili linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.

Wysoka pozycja w zakresie liczebności skarg w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych przypadła problemom odnoszącym się do ubezpieczeń autocasco – 1.060 spraw (8,45%). Pomimo wzrostu liczby tych skarg o 78 spraw, procentowy ich udział uległ nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Najczęściej podnoszone zarzuty w skargach dotyczyły sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania, zapisów o.w.u. skutkujących całkowitą odmową wypłaty odszkodowania oraz interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Sprawy z tego zakresu odnosiły się także do problemów związanych z likwidacją skutków zdarzenia metodą szkody całkowitej, które często wynikały z mało starannego i profesjonalnego określenia autentyczności dokumentów i kluczyków danego pojazdu oraz jego wartości przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i przy likwidacji szkody.

Kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych – z uwagi na liczbę spraw – zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 68 skarg (0,55%) oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 61 skarg (0,5%).

Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najczęściej nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (40 skarg – 0,3%) oraz odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 28 skarg (0,2%).

Pozostałe wystąpienia skarżących dotyczyły ubezpieczeń assistance – 17 skarg (0,15%), ubezpieczenia Zielonej Karty – 10 skarg (0,1%), ubezpieczenia szyb samochodowych – 8 skarg (0,05%) oraz ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu – 2 skargi

W omawianej grupie ubezpieczeń znacząca liczba skarg odnosiła się do składek ubezpieczeniowych – 888 skarg (7,1%), co wskazuje jednak na spadek liczby spraw z tego zakresu (o 4,3%) – w odniesieniu do III kwartału 2012 r. Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; wezwanie do zapłaty przez zakład ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, jak również przedawnionych składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę; problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w następstwie zbycia pojazdu; wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek.

W minionym kwartale odnotowano spadek o 2,4% skarg związanych z tzw. podwójnym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W oparciu o obserwacje Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące funkcjonowania nowych przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które weszły w życie 11 lutego 2012 r., należy stwierdzić, iż dotychczas Rzecznik Ubezpieczonych nie odnotowuje większych problemów związanych ze stosowaniem tych przepisów, a skargi kierowane do Biura Rzecznika w tym zakresie dotyczą przede wszystkim umów ubezpieczeń zawartych przed dniem 11 lutego 2012 r.

Podobne wiadomości:

Sposób na tańsze ubezpieczenie OC

Sposób na tańsze ubezpieczenie OC

Finanse i prawo 2016-11-09

Dzięki UFG poznasz historię swojego ubezpieczenia

Dzięki UFG poznasz historię swojego...

Aktualności 2016-07-07

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Dartz Prombron Black Aligator – tuning po łotewsku
Dartz Prombron Black Aligator – tuning po łotewsku
Podobno dobrego gustu nie można kupić nawet za największe pieniądze. Jednak całkiem spora suma pieniędzy pozwoli nam kupić coś totalnie bezgustownego. Oto najnowszy samochód od Dartz, który jest potwierdzeniem.