mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Wszystko o nowym OC

Wszystko o nowym OC

Od 1 stycznia 2006 zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia OC przy zmianie właściciela pojazdu. Specjalnie dla czytelników mojeauto.pl wraz z ekspertem rozpatrujemy szczegóły nowych zasad.

Wszystko o nowym OC

Przy zakupie używanego samochodu, jego ubezpieczenie OC przechodzi wraz z autem na nowego właściciela. To do jego obowiązku należy dalsze postępowanie z umową. Od nowego roku, jeśli kupujący jej nie wypowie automatycznie ulega ona przedłużeniu na kolejny okres. Szczególne przypadki omawia Pani Sława Cwalińska-Weychert, dyrektor pionu ubezpieczeń, członek zarządu Link4 TU S.A.

Mojeauto.pl: Co zmieniło się w stosunku do poprzednich przepisów, bo i w nich był zapis o przechodzeniu OC wraz z autem?

Sława Cwalińska – Weychert, dyrektor pionu ubezpieczeń Link4 TU S.A:
Zarówno obecnie obowiązujące, jak i przyszłe regulacje przewidują, że umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu i obowiązuje do końca okresu, na jaki została zawarta, o ile nabywca nie złoży w okresie 30 dni od dnia zakupu samochodu wypowiedzenia tej umowy. Nowością jest zastosowanie do umów nie wypowiedzianych przez nabywcę w okresie 30 dni od dnia zakupu samochodu zasady automatycznego odnawiania polisy na kolejny okres ubezpieczenia, jeżeli nowy właściciel nie wypowie takiej umowy najpóźniej na dzień przed jej końcem. Dla nabywców, którzy będą kontynuować polisę poprzedniego właściciela do końca okresu jej ważności, oznacza to, że jeżeli nie złożą w zakładzie ubezpieczeń zbywcy wypowiedzenia tej polisy najpóźniej na dzień przed upływem jej ważności, będą mieli ważną polisę na kolejne 12 miesięcy w tym samym zakładzie ubezpieczeń i będą zobowiązani do zapłaty składki w tym zakładzie, nawet jeżeli zawrą umowę i opłacą składkę innemu ubezpieczycielowi.

Mojeauto.pl: Na wypowiedzenie „starej” umowy mamy więc 30 dni. Co gdy kupujemy samochód, którego poprzednie OC wygasa za 3 dni, a my nie chcemy go kontynuować? 

Sława Cwalińska – Weychert: Obecnie umowa OC - nawet nie wypowiedziana - rozwiązałaby się po trzech dniach od daty zakupu, tj. jest na koniec okresu na jaki była zawarta i nowy właściciel samochodu musiałby zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w ostatnim dniu ważności starej polisy. 
Od 1 stycznia 2006 roku dla przypadku opisanego w pytaniu będziemy mieli (zarówno zakłady ubezpieczeń jak i klienci) nie do końca jednoznacznie uregulowaną sytuację. To znaczy logika obecnie obowiązujących zasad nakazywałaby uznać, że polisa poprzedniego właściciela automatycznie odnowi się na kolejny okres a nowy właściciel będzie miał 30 dni od daty zakupu (tj. 3 dni starej polisy i 27 dni nowej polisy), niestety literalny zapis ustawy pozostaje w sprzeczności z powyższą interpretacją i wskazuje, iż nabywca będzie musiał wypowiedzeń umowę w najpóźniej na dzień przed upływem ważności starej polisy i jeśli tego nie zrobi to z objęty zostanie  automatycznym odnowieniem polisy OC zbywcy na kolejne 12 miesięcy bez możliwości jej rozwiązania przed upływem tych dwunastu miesięcy. W jeszcze gorszej sytuacji znajdzie się nabywca, który kupi samochód ostatniego dnia ważności polisy zbywcy - bo tutaj nie będzie miał nawet 1 dnia na wypowiedzenie tej umowy, gdyż dopuszczalny termin jej wypowiedzenie minął dzień wcześniej (tj. przedostatniego dnia ważności polisy zbywcy), co oznacza, że polisa - niewypowiedziana wcześniej przez zbywcę i bez możliwości jej wypowiedzenia przez nabywcę automatycznie odnowi się na kolejne 12 miesięcy - nabywcy nie pozostanie nic innego, jak opłacić składkę z tytułu "zawarcia się"  umowy OC.  

Mojeauto.pl: Czy podwójne ubezpieczenie oznacza podwójne odszkodowania? 

Sława Cwalińska – Weychert: Zasadą kodeksu cywilnego jest , że w przypadku ubezpieczenia tego samego przedmiotu w takim samym zakresie w kilku różnych zakładach ubezpieczeń, to w razie wystąpienia szkody zakłady te odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że jeżeli samochód ubezpieczony w dwóch różnych zakładach ubezpieczeń w zakresie np. Auto Casco zostanie uszkodzony obydwa zakłady ubezpieczeń będą zobowiązane do wypłaty odszkodowania w takiej wysokości, jaka jest całkowita wartość tej szkody. Wysokość odszkodowań liczona jest łącznie, czyli każdy z zakładów ubezpieczeń wypłaci przypadającą na niego część odszkodowania (wyliczoną proporcjonalnie do wpłaconej składki). Nie ma możliwości uzyskania podwójnego odszkodowania w przypadku podwójnego ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia OC obowiązuje taka sama zasada tyle, że w odniesieniu do poszkodowanego przez osobę ubezpieczoną. Jeśli ubezpieczony sprawca wypadku miał polisę OC w dwóch firmach ubezpieczeniowych to obydwie firmy będą partycypowały w wypłacie odszkodowania na rzecz poszkodowanego ale łączna wypłacona przez nie kwota i tak nie będzie wyższa niż strata poniesiona przez poszkodowanego - tzn. , że np. naprawa uszkodzonego samochodu będzie refundowana przez łącznie obydwa zakłady tylko do wysokości poniesionych przez poszkodowanego kosztów tej naprawy.

Mojeauto.pl: Czy zniżki poprzedniego właściciela przechodzą wraz z samochodem na zawierane przez kupującego umowy, albo na kontynuację umowy istniejącej? Np. Kupujący jest kierowcą młodym, który spowodował już kilka wypadków, więc ma zwyżki, a kupuje auto od kierowcy, które jeździł bezszkodowo i ma zniżki. Jak zachowuje się wtedy ubezpieczyciel. Czy młody kierowca nadal będzie korzystał ze zniżek poprzedniego właściciela? 

Sława Cwalińska – Weychert: Zniżki należne z tytułu bezszkodowej jazdy są przypisane zawsze do konkretnej osoby i nie przechodzą z mocy prawa na inne osoby. Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją ustawy w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia zbywcy przez nabywcę pojazdu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek dokonania ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem parametrów nabywcy, a w szczególności z uwzględnieniem zwyżek i zniżek mu przysługujących. 
Poczynając od 1 stycznia 2006 r. zakłady ubezpieczeń będą zwolnione z obowiązku każdorazowego przeliczania składki w przypadku uzyskania informacji o sprzedaży ubezpieczonego samochodu (ale będą miały takie prawo). Oznacza to, że część zakładów ubezpieczeń - w przypadku braku dokładnych informacji o nabywcy samochodu - zrezygnuje ze swojego prawa do dokonania przeliczenia składki, pozostawiając ją na nie zmienionym poziomie. Natomiast nowa regulacja daje prawo nabywcy do wystąpienia do zakładu ubezpieczeń o rekalkulację składki i zakład ubezpieczeń ma w takiej sytuacji obowiązek przeliczenia z uwzględnieniem uprawnień nabywcy. Jednak należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w dalszym ciągu nie uregulował kwestii kto ma prawo do otrzymania zwrotu składki w sytuacji, gdy nabywca ma zapłacić mniej, niż zapłacił zbywca. Ustawa nie określa, komu w takim przypadku przysługuje zwrot składki. 

Mojeauto.pl: Co gdy nowy właściciel spowoduje szkodę jeszcze w trakcie umowy zawartej przez sprzedawcę, czy wtedy sprzedawca może stracić dotychczasowe przywileje? 

Sława Cwalińska – Weychert: Zbywca samochodu jest zobowiązany do poinformowania zakładu ubezpieczeń o tym, że sprzedał samochód w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży. Do czasu poinformowania zakładu ubezpieczeń o sprzedaży zbywca ponosi wraz z nabywcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę należnej składki. Szkody powstałe po dniu sprzedaży nie obciążają już zbywcy, niemniej jednak w razie wyrządzenia szkody przez nabywcę już po zakupie samochodu, a przed poinformowaniem przez zbywcę (lub nabywcę) zakładu ubezpieczeń o sprzedaży, szkoda taka będzie przypisana do polisy zbywcy i to on będzie zobowiązany do udokumentowania, że w chwili wyrządzenia szkody nie był już właścicielem samochodu, a jeśli tego nie zrobi to jemu zostanie przypisana wyrządzona szkoda. 

Mojeauto.pl: Jak sprawa ma się w przypadku AC? Czy umowa AC, albo pakiet w całości przechodzi na nabywcę używanego auta i tez automatycznie jest przedłużany? 

Sława Cwalińska – Weychert: Ubezpieczenie Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i każdy zakład ubezpieczeń może samodzielnie, w granicach określonych przepisami prawa, kształtować warunki, na jakich umowa ubezpieczenia AC jest zawierana (a tym samym umowa AC nie podlega regulacjom ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). Jednak co do zasady w przypadku sprzedaży samochodu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, umowa taka ulega rozwiązaniu z dniem sprzedaży i nie przechodzi na nabywcę. Nabywca, jeżeli chce ubezpieczyć swój nowy samochód w zakresie Auto Casco, powinien udać się do zakładu ubezpieczeń i zawrzeć nową umowę. 

Mojeauto.pl: Czy warto szybko wycofywać starą umowę, na jaki zwrot może liczyć poprzedni właściciel? 

Sława Cwalińska – Weychert: Jeżeli zbywca samochodu chce uzyskać zwrot części zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ochrony) powinien przy podpisywaniu umowy sprzedaży samochodu uregulować tę kwestię z nabywcą. Zbywca ma dwie możliwości: 
- doliczyć część składki do ceny samochodu, jeżeli nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności
- poprosić nabywcę o pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, jeżeli nabywca z możliwości kontynuacji polisy skorzystać nie chce.
Wypowiedzenie takie powinno być sporządzone jako odrębny dokument (nie jako punkt umowy kupna/sprzedaży!) i powinno być podpisane przez nabywcę. Bardzo ważne jest doręczenie takiego wypowiedzenia do zakładu ubezpieczeń, w którym zbywca miał polisę OC w ciągu max. 30 dni od dnia sprzedaży samochodu. W przypadku późniejszego niż w ciągu 30 dni doręczenia wypowiedzenia lub w razie nie doręczenia wypowiedzenia do zakładu ubezpieczeń, zbywca nie będzie mógł uzyskać zwrotu składki, ponieważ polisa z mocy prawa zostanie przepisana na nowego właściciela pojazdu. 

Mojeauto.pl: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Czytaj także:

Nowy rok = stara akcyza + nowy podatek 2005-12-02


Podobne wiadomości:

Nowy rok = stara akcyza + nowa opłata

Nowy rok = stara akcyza + nowa opłata

Finanse i prawo 2005-12-02

Komentuj:

~MloDy 2009-01-13

Aż Cie szlak jasny trafi, będzie się przedłużać

~tomek 2008-10-01

jak długo to się tak może automatycznie przedłżać???????????

~gośc 2008-07-22

chore panśtwo ta Polska

~sposób na podwójne ubezpieczenie OC 2008-03-15

Drodzy Państwo pozwolę sobie zacytować Art. 28. Rozdział 2 USTAWY z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. "1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2." Art. 31. tejże ustawy mówi "1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego." Do czego zmierzam?! Rozwiązaniem dla części z Państwa może być sporządzenie umowy kupna sprzedaży, na mocy której samochód stanie się np. własnością małżonki/męża. Jeśli ten w przeciągu 30 dni wypowie umowę ubezpieczenia zostanie ona rozwiązana. W pewnych przypadkach TU ubezpieczeniowe będzie zobowiązane do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zachęcam do lektury Art. 41.: "1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku: 1) wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; 2) odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3; 3) rozwiązania się umowy w przypadku określonym w art. 31 ust. 1; 4) utraty posiadania pojazdu mechanicznego przez posiadacza, o którym mowa w art. 31 ust. 4."

~Mirek 2008-02-29

Witam Państwa Mam podobny problem z podwójnym ubezpieczeniem jak wielu z Państwa.Czy nie warto byłoby się pałączyć i wspólnie rozwiązać ten bandycki sposób wyłudzania pieniędzy od uczciwych obywateli.W pojedynkę jesteśmy skazani na porażkę.

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Nowe Audi A6 - znamy polskie ceny
Importer niemieckiej marki opublikował właśnie cennik nowego Audi A6. Samochód będzie dostępny na początek w silnikiem benzynowym i wysokoprężnym. Cennik otwiera kwota 296 600 zł.