mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Dziś prima aprilis. Zapraszamy na konkurs

Dziś prima aprilis. Zapraszamy na konkurs

Nie, to nie jest żart prima-aprilisowy. Przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym nagrodzimy naszych najbardziej wnikliwych czytelników. Przedmiotem poszukiwań będą... nasze prima-aprilisowe żarty. Powodzenia.

Dziś prima aprilis. Zapraszamy na konkurs

Przebieg konkursu
Jak co roku, 1. kwietnia w mediach pojawi się mnóstwo mniej lub bardziej żartobliwych i nieprawdziwych informacji. My w tym roku postanowiliśmy pójść nieco na przekór tym tendencjom. Wszystkie dzisiejsze informacje będą prawdziwe, choć mogą (ale nie muszą) pojawić się w nich drobne przekłamania.

I to właśnie owe przekłamania będą przedmiotem Waszych poszukiwań. Cztery osoby, które okażą się najbardziej spostrzegawcze i wyszukają wszystkie dzisiejsze chochliki, i jeszcze na dodatek uczynią to najszybciej, zostaną zwycięzcami naszego prima-aprilisowego konkursu. Nagrodami będą zestawy składające się ze środka pielęgnacyjnego do samochodu oraz koszulki z logo mojeauto.pl.

Zgłoszenia konkursowe przysyłajcie na adres konkurs@mojeauto.pl

Lista zwycięzców Konkursu Prima Aprilisowego:

- Grzegorz Nadolski z Koszalina
- Andrzej Jezierski z Trzebnicy
- Mariusz Traska z Zielonej Góry
- Robert Amond z Pruszkowa
__________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU PRIMA APRILISOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Niniejszy Konkurs, ani żaden z jego elementów nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Motor-Presse Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, kod 53-238, KRS 0000151026, NIP 899-00-26-326 (dalej zwana "Organizatorem").
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mojeauto.pl oraz w siedzibie Organizatora.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.mojeauto.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniu 01.04.2014 r. do godziny 23.59.
2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mojeauto.pl
najpóźniej w dniu 03.04.2014 r.
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Zadanie konkursowe polega na wyszukaniu jak największej liczby błędnych informacji, jakie mogą się pojawić w newsach na stronie www.mojeauto.pl w dniu 01.04.2014 r. Znalezione błędy należy przesłać na adres konkurs@mojeauto.pl najpóźniej do godziny 23.59 w dniu 01.04.2014 r.
3.2. Laureatami Konkursu zostaną 4 osoby, które prześlą największą liczbę znalezionych błędnych informacji. W przypadku kilku osób o identycznej liczbie znalezionych błędów, o przyznaniu nagrody będzie decydować kolejność przysłania odpowiedzi.
3.3. Zadanie konkursowe należy wysyłać na adres mailowy konkurs@mojeauto.pl. W treści maila należy wskazać tytuły newsów, w których pojawiły się błędne informacje wraz z precyzyjnym wskazaniem błędów. Poza udzieleniem odpowiedzi na zadanie konkursowe należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu. W przypadku, gdy zgłoszeń od jednej osoby będzie więcej, jako zgłoszenie prawidłowe i skutkujące udział w Konkursie, Organizator będzie traktował pierwsze dokonane przez daną osobę zgłoszenie.
3.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora konkursu oraz w celu opublikowania imienia nazwiska i miejscowości zamieszkania laureatów konkursu na łamach portalu www.mojeauto.pl. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
3.6. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru telefonu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
4. PRZYZNAWANIE UPOMINKÓW:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2014 r.
4.2. W konkursie przewidziano 4 zestawy upominków – środków do pielęgnacji samochodów wraz z koszulką z logo mojeauto.pl:
-    I nagroda – szampon/koncentrat do mycia auta + koszulka
-    II nagroda – pianka do czyszczenia tapicerki + koszulka
-    III nagroda – płyn do mycia szyb + koszulka
-    IV nagroda – płyn do czyszczenia wnętrza samochodu + koszulka
Jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden zestaw upominkowy.
4.3. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej mailem.
4.4. Upominki do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską
bezpośrednio przez Organizatora i na jego koszt, pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w e-mailu zgłoszeniowym do Konkursu,  w terminie najpóźniej 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
4.6. Organizator zastrzega, że upominki nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru upominku i zastrzeżenia szczególnych właściwości upominków.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.mojeauto.pl listy laureatów Konkursu na adres mailowy Organizatora: konkurs@mojeauto.pl.
5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie.
5.3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym według właściwości ogólnej.
5.4. Zwycięzca konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora konkursu wydania upominku, jeżeli upłynęło 60 dni od daty wskazanej w punkcie 5.1. Regulaminu, a zwycięzca nie odebrał upominku w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie upominek przepada.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie Uczestnikowi upominku spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
6.3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.mojeauto.pl.
6.4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Tematy w artykule: konkurs

Podobne wiadomości:

Kibicuj z mojeauto.pl i marką Castrol

Kibicuj z mojeauto.pl i marką Castrol

Aktualności 2012-06-22

KONKURS. Twój pomysł na test Skody. Ty zgłaszasz – my testujemy!

KONKURS. Twój pomysł na test Skody. Ty...

Aktualności 2015-07-21

Komentuj:

~mniam mniam 2014-04-01

moglibysci jakaś furmanke jako nagrode zasponsorować

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Jak ruszać pod górę na śniegu?
Jak ruszać pod górę na śniegu?
Zaśnieżony podjazd stanowi nie lada wyzwanie dla kierowców. Radzimy, jak zwiększyć swoje szanse na ruszenie pod górę na śniegu.