mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Kibicuj z mojeauto.pl i marką Castrol

Kibicuj z mojeauto.pl i marką Castrol

Naszych już nie ma, co nie oznacza, że nie mamy komu kibicować. Rozpoczęła się właśnie faza ćwierćfinałowa piłkarskich Mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Dla osłody, po słabym występie naszych piłkarzy, przygotowaliśmy dla Państwa konkurs, w którym do wygrania są gadżety związane właśnie z Euro 2012. Aby zostać szczęśliwcem, nie wystarczy jednak tylko sama wiedza piłkarska...

Kibicuj z mojeauto.pl i marką Castrol
Konkurs rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem pierwszego meczu ćwierćfinałowego i kończy wraz z ostatnim gwizdkiem meczu finałowego, jaki zostanie rozegrany 1 lipca br. w Kijowie.


Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na dwa poniższe pytania konkursowe i wysłanie ich na adres konkurs@mojeauto.pl wraz z oświadczeniem „Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu Konkursu „Kibicuj z mojeauto.pl i marką Castrol” i w pełni akceptuję jego wszystkie postanowienia, zgłaszając jednocześnie odpowiedź do Konkursu”.


1. Które z drużyn, jakie nie zakwalifikowały się do ćwierćfinałów Euro 2012, zdobywały w przeszłości tytuł Mistrza Europy?

2. Dlaczego warto stosować oleje syntetyczne? (jednym zdaniem)

Do wygrania jest dziesięć zestawów gadżetów Mistrzostw Europy, w tym za pierwsze miejsce kurtka, koszulka, piłka oraz torba sportowa, ufundowanych przez producenta olejów silnikowych, firmę Castrol.--------------------------------------------------------------------------

Warunki i Zasady Konkursu  „Kibicuj z mojeauto.pl i marką Castrol”


§ 1  Organizator i Fundator nagród
1.    Organizatorem Konkursu  jest Grupa Allegro  Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Konkurs”),  będąca operatorem serwisu mojeauto.pl Zespół mojeauto.pl ul. Śrubowa, 53-611 Wrocław, zwana dalej: „Organizatorem”
Fundatorem  nagród w Konkursie jest BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS: 345546, kapitał zakładowy: 639.875.370 € , NIP: 972-08-65-431, zwana dalej „Fundatorem”
2.    Konkurs  nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.)
3.    Definicje terminów użytych w regulaminie:
·    Strona Konkursowa – http://www.motogazeta.mojeauto.pl/Aktualnosci/Kibicuj_z_mojeauto_pl_i_marka_Castrol,a,212507.html
·    Konkurskonkurs o nazwie „Kibicuj z mojeauto.pl i marką Castrol”  prowadzony w ramach serwisu mojeauto.pl Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.mojeauto.pl
·    Uczestnik – osoba spełniająca warunki opisane w § 2 i która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu.
4.    Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi Serwisem Facebook.
§ 2  Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1.    W Konkursie może brać udział osoba fizyczna będąca Użytkownikiem serwisu mojeauto.pl, posiadająca swoje konto osobiste założone pod własnym imieniem i nazwiskiem i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook  (dalej „Profil”) przebywająca  lub zameldowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzaniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
3.    Konkurs odbędzie się  w dniach od 22.06.2012 do 1.07.2012
4.    Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie:
- zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail konkurs@mojeauto.pl o treści „Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu Konkursu „Kibicuj z mojeauto.pl i marką Castrol” i w pełni akceptuję jego wszystkie postanowienia, zgłaszając jednocześnie odpowiedź do Konkursu”,

- udzieleniem wypowiedzi na warunkach o których mowa poniżej w treści ust. 5
5.    Zadaniem Uczestników jest:

-  podać, które z drużyn niezakwalifikowanych do ćwierćfinałów mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012 były już kiedyś mistrzem Europy;
   
- udzieleniu odpowiedzi składającej się z jednego zdania na pytanie: Dlaczego warto stosować oleje syntetyczne?
6.    Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko jeden raz i może wygrać tylko jeden zestaw Nagród o których mowa w § 3 ust. 2.
7.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie (przez Organizatora) z przesłanych przez niego materiałów na polach eksploatacji określonych art. 50 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powyższe uprawnienie uznaje się za nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i terytorialnie licencję.
8.    Uczestnik – Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację tego faktu poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w serwisach internetowych Organizatora oraz w podmiotach z nim współpracujących.
§ 3 Zasady przyznawania  i wydawania nagród
1.    O rozstrzygnięciu Konkursu i wyborze Zwycięzcy decyduje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu składająca się z pracowników serwisu internetowego mojeauto.pl. Komisja przyznaje nagrody oceniając zgodność odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika Konkursu z uprzednimi założeniami redakcji serwisu internetowego. Kryteriami oceny Konkursu będą: poprawność merytoryczna odpowiedzi, zgodność odpowiedzi z założeniami konkursu, jej zwięzłość, oryginalność i poczucie humoru. Komisja spośród nadesłanych przez Uczestników Konkursu wypowiedzi nagrodzi 10 wybranych wypowiedzi.
2.    Nagrodami w Konkursie są:
Za pierwsze miejsce – jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna piłka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna torba sportowa Castrol UEFA Euro 2012™, o wartości 466,17 złotych brutto;
Za drugie miejsce - jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny plecak Castrol UEFA Euro 2012 ™ o wartości 462 złotych brutto;
Za trzecie miejsce - jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna smycz Castrol UEFA Euro 2012 ™ o wartości 442 złotych brutto;
Za czwarte miejsce - jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny notes Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny długopis Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny kubek Castrol UEFA Euro 2012 ™ o wartości 402 złotych brutto;
Za piąte miejsce - jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny notes Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny długopis Castrol UEFA Euro 2012 ™, o wartości 395,42 zł brutto;
Za szóste miejsce - jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny notes Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny długopis Castrol UEFA Euro 2012 ™, o wartości 395,42 zł brutto;
Za siódme miejsce - jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny notes Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny długopis Castrol UEFA Euro 2012 ™, o wartości 395,42; zł brutto;
Za ósme miejsce - jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny bidon Castrol UEFA Euro 2012 ™ o wartości 390,59 brutto;
Za dziewiąte miejsce - jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny długopis Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny brelok Castrol UEFA Euro 2012 ™, o wartości 384 złotych brutto;
Za dziesiąte miejsce - jedna oficjalna kurtka Castrol UEFA Euro 2012 ™, jedna oficjalna koszulka polo Castrol UEFA Euro 2012 ™, jeden oficjalny kubek Castrol UEFA Euro 2012 ™, o wartości 380 zł brutto.
3.    O przyznaniu nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przez Zwycięzcę w jego Profilu i/lub adres, który został podany przy wysyłaniu wypowiedzi konkursowej w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.
4.    Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Zwycięzcę odpowiedzi zwrotnej do Organizatora w terminie  3 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości o której mowa w pkt.  1 powyżej zawierającej informację o danych adresowych pod który ma być przesłania nagroda. Podany przez Zwycięzcę adres, musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy nagrodę otrzymuje kolejny użytkownik, który udzielił prawidłowej odpowiedzi. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na podany przez niego adres w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Osobom nagrodzonym nie przysługuje wymiana nagród na gotówkę.
5.    Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia osób Finalistów i/lub Zwycięzcy oraz realizacji praw do Nagród.
6.    Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie mojeauto.pl oraz facebook.pl/motoryzacja.
§ 4 Postępowanie reklamacyjne
1.    Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu, tj. do dnia 8.07.2012 na adres Organizatora: Grupa Allegro sp. z o.o., Biuro serwisu mojeauto.pl,
ul. Śrubowa 1, 53-611 Wrocław
2.    Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.
3.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4.    Reklamację Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
5.    O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.
6.    Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane na drodze postępowania sądowego.
§ 5 Postanowienia końcowe
1.    Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje niniejsze zasady i warunki Konkursu
2.    Zasady i warunki konkursu  dostępne są pod adresem: http://www.motogazeta.mojeauto.pl/Aktualnosci/Kibicuj_z_mojeauto_pl_i_marka_Castrol,a,212507.html
Tematy w artykule: konkurs EURO 2012 UEFA Castrol

Podobne wiadomości:

KONKURS. Twój pomysł na test Skody. Ty zgłaszasz – my testujemy!

KONKURS. Twój pomysł na test Skody. Ty...

Aktualności 2015-07-21

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Pierwsze Porsche 911 – 55 lat historii
Pierwsze Porsche 911 – 55 lat historii
27 listopada w Los Angeles odbędzie się światowy debiut ósmej generacji Porsche 911 – 55 lat po premierze pierwszej odsłony modelu. To dobry powód, by spojrzeć wstecz i przyjrzeć się siedmiu poprzednim pokoleniom 911.