mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Taryfikator punktów karnych 2014

Taryfikator punktów karnych 2014

Aktualny taryfikator wykroczeń oraz przyporządkowanym im punktom karnym. Przypominamy, że limit punktów karnych dla kierowcy posiadającego prawo jazdy powyżej roku 24 punkt, zaś dla osoby, która posiada prawo jazdy krócej niż rok limit ten wynosi 20 punktów.Czyny o charakterze szczególnym liczba punktów 
Popełnienie przestępstwa drogowego
10
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
10
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku10
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego
10
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
6

 

 

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych liczba punktów 
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
10
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych
10
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
10
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
6
Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych5

 

 

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowychliczba punktów 
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
8
Niezastosowanie się do: 
 - sygnałów świetlnych
6
 - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym
6
  - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego6
Niestosowanie się do znaków: 
- B-2 "zakaz wjazdu"
5
- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"
5
- B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo"
5
- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."
5
- F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania
5
- P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa
5
- P-4 "linia podwójna ciągła"5
- B-31 “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka    
4
- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."
3
- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."
2
Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych
1
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"
2
Niestosowanie się do znaków:
 
D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29
5
P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej ” albo P- 20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D- 18a lub D-18b5

 

 

 Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdówliczba punktów 
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 
- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
6
- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
6
- pojazdom szynowym
6
- rowerzystom
6
- podczas zmiany pasa ruchu
5
- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze
5
- podczas włączania się do ruchu
5
- podczas cofania
4
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu
5
Naruszenie zakazu zawracania
5
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez iesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie
manewru
2

 

 Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkościliczba punktów 
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: 
- powyżej 50 km/h
10
- od 41 do 50 km/h
8
- od 31 do 40 km/h     6
- od 21 do 30 km/h    4
- od 11 do 20 km/h     2
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
2

 

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzanialiczba punktów 
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania
5
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
 
- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
10
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
5
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
5
- na skrzyżowaniach
5
- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
5
- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
5
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania
5
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
3
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

3

 

 

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznychliczba punktów 
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
 
- od zmierzchu do świtu
4
- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
2
- w okresie od świtu do zmierzchu
2
- w tunelu, niezależnie od pory doby
4
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
 
- przednich
2
- tylnych
2
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
3
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami
3

 

 

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznychliczba punktów 
Naruszenie zakazu cofania: 
- na drodze ekspresowej lub autostradzie
5
- w tunelu, na moście lub wiadukcie
2
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
2
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju
1
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu
1
Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
3
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolnopomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia
3
Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"
2
Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem
2
Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem

2

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
5
Naruszenie zakazu:
 
- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
4
- wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
4
Naruszenie przez kierującego zakazu:
 
- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
2
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
3
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
1
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej
2
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu
5


Przewóz osóbliczba punktów 
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami6
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych
4
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
 
- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym
2
- kierującego innym pojazdem
1
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:     
 
- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne2
- kierującego innym pojazdem
1
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
 
- 1 osobę
1
- 2 osoby

2

- 3 osoby
3
- 4 osoby
4
- 5 osób5
- 6 osób
6
- 7 osób
7
- 8 osób
8
- 9 osób
9
- 10 osób lub więcej
10
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:
 
- liczba osób przekracza 5
3
- osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy
3
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05, C07–C16, C17 i C18
2
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05
2


Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową:liczba punktów 
Kierowanie pojazdem
 
- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu
0
- nie mając do tego wymaganych uprawnień 
0
- nie mając przy sobie wymaganych dokumentów
0
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
0
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku0
Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym0
Naruszenie zakazu holowania
0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:    
 
- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów
0
- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

0

Wjeżdżanie na pas między jezdniami
0
Używanie "szperacza " podczas jazdy
0
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym0
Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem
0
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych
0
Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych
0
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
0
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany
0
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
0
Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem
0
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym
0
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi
0
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem
0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób: 
- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu
0
- naruszający stateczność pojazdu
0
- utrudniający kierowanie pojazdem
0
- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony
0
Niezabezpieczenieładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu
0
Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia
0
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy
0
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich0
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób
0
Przejazd bez zezwolenia:
 
- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów
0
- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości
0
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego
0
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym
0

Podobne wiadomości:

Nowe znaki drogowe w Polsce

Nowe znaki drogowe w Polsce

Aktualności 2018-10-11

Czy na zielonej strzałce trzeba się zatrzymać?

Czy na zielonej strzałce trzeba się...

Bezpieczna jazda 2019-05-22

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Porsche Cayenne Coupe
Porsche Cayenne Coupe
Porsche poszerza rodzinę modelu Cayenne. Do gamy trzeciej generacji tego popularnego SUV-a dołącza jeszcze bardziej sportowy wariant – Cayenne Coupé.