mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Umowy ubezpieczeń komunikacyjnych budzą zastrzeżenia

Umowy ubezpieczeń komunikacyjnych budzą zastrzeżenia

Do podstawowych zarzutów, jakie pojawiły się w raporcie na temat rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, należą brak przejrzystości umów i niezrozumiały ich język.

Raport na temat praw konsumentów na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowany został przez UOKiK we współpracy z Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych. Z podstawowych wniosków wynika konieczność zmian w praktyce firm ubezpieczeniowych stosujących skomplikowane procedury przy wypłacie odszkodowań oraz nieprawidłowe wzorce umów, których ponadto konsument nie może negocjować, może je wyłącznie zaakceptować lub odrzucić.

UOKiK przeanalizował pod tym kątem ogólne warunki ubezpieczeń oferowane przez wybrane firmy (PZU, Warta, Uniqa, Compensa, Allianz Polska, Cigna, Link 4, Tryg oraz HDI Samopomoc; jeden z zakładów – Ergo Hestia – mimo wezwania nie przesłał dokumentów). Ponieważ zasady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) określone są w ustawie i nie zależą od zakładów ubezpieczeniowych (mogą one konkurować wyłącznie wysokością składki), zbadano przede wszystkim prawidłowość wzorców umów Autocasco.

W wielu z nich znajdują się rozwiązania, które mogą naruszać interesy konsumentów. Dotyczyły one przede wszystkim niejasności sformułowań i niezrozumiałego języka, wysokich kosztów manipulacyjnych pobieranych przy wypowiedzeniu umowy, uzależnienie wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości od spełnienia przez klienta szeregu nieuzasadnionych i nieprecyzyjnych warunków, odmowa wypłaty odszkodowania przy braku kompletu kluczyków lub dokumentów, uzależnienie wypłaty odszkodowania od uiszczenia wszystkich rat, automatyczne wygaśnięcie umowy przy opóźnieniu w zapłacie raty, nieuwzględnienie podatku VAT w kwocie odszkodowania, różnic między wartością pojazdu ustaloną przy zawarciu umowy a obliczoną przy wypłacie odszkodowania, nieterminowych wypłat odszkodowań, zastrzegania, że ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby ubezpieczającego, umieszczania w standardowym druku przeniesienia własności samochodu na ubezpieczyciela klauzuli, w myśl której konsument uznaje wysokość przyznanego odszkodowania i zrzeka się dochodzenia roszczeń.

UOKiK zamierza wystąpić do firm ubezpieczeniowych w sprawach budzących szczególne wątpliwości. Dotyczy to przede wszystkim zakresu obowiązków konsumenta na wypadek wystąpienia szkody, opłat pobieranych za sporządzenie kopii i odpisów akt, określenia właściwości miejscowej sądu na wypadek sporu oraz stosowania klauzuli uznającej wysokość odszkodowania przez konsumenta. Wnioski z dokonanych przez UOKiK analiz wzorców umów pokrywają się z odczuciami społecznymi. Podobne przekonanie wyraziło 70 proc. badanych w sondażu opinii na temat ubezpieczeń przeprowadzonego na zlecenie UOKiK przez CBOS.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Wodór - paliwo przyszłości
Wodór - paliwo przyszłości
Wodór jako paliwo ma wiele zalet. W dobie elektryfikacji samochodów gaz ten może odegrać niebagatelną rolę.