mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Korki paraliżują polskie miasta

Korki paraliżują polskie miasta

Duże miasta w Polsce coraz częściej są paraliżowane przez korki. Dodatkowo koszmarny stan jezdni i chodników to ich niechlubna wizytówka. Niestety mimo inwestycji i stosunkowo dużych nakładów finansowych przejezdność nie ulega poprawie. Władze miast i drogowcy z tempem remontów i inwestycji nie nadążają za wzrostem ruchu samochodowego, nie wykorzystują skutecznie środków finansowych oraz nie realizują zamierzonych planów.

Korki paraliżują polskie miasta

Najwyższa Izba Kontroli zbadała jak przedstawia się sytuacja w ośmiu największych miastach w Polsce oraz w jaki sposób samorządy miejskie próbują poradzić sobie ze wzrastającym natężeniem ruchu samochodowego i poprawą infrastruktury transportowej.  NIK wziął pod lupę osiem miast: Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Szczecin i Lublin. Kontrolą objęto lata 2004-2009 (I półrocze), z uwzględnieniem lat wcześniejszych, w odniesieniu do nakładów ponoszonych na rozbudowę infrastruktury transportowej, opracowywania dokumentów strategicznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz przyczyn występowania nieprawidłowości.

Wyniki kontroli, jak można się domyślać patrząc na nasze drogi, są negatywne. Wskazują m.in., że w sytuacji nasilającego się ruchu samochodowego w miastach i wokół nich, w niewystarczającym tempie podejmowano realizację zadań inwestycyjnych i organizacyjnych umożliwiających istotną poprawę funkcjonowania systemów transportowych, w szczególności budowę obwodnic drogowych i rozwijanie transportu szynowego. Niewystarczające było również tempo działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego.


Władze miast i drogowcy niestety nie nadążają za wzrostem ruchu samochodowego. Liczba samochodów w kontrolowanych miastach wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat od 120 do 150 proc. Wszystkie skontrolowane miasta planowały inwestycje zwiększające przepustowość ulic oraz opracowywały metody zachęcające mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej. Większości tych planów jednak nie zrealizowano i to pomimo ogromnych nakładów finansowych. Tylko w ciągu pierwszego półrocza 2009 skontrolowane miasta wydały na transport ponad 6,5 mld zł, a w latach 2004 – 2009 – niemal 30 mld zł.

W połowie 2009 roku co najmniej jedna trzecia długości dróg zarządzanych przez samorządy w pięciu kontrolowanych miastach (Gdańsk, Kraków, Warszawa, Szczecin, Lublin), wymagała przeprowadzenia remontu, w tym w Gdańsku i Krakowie ponad 50 proc. Pomimo że na remonty przeznacza się coraz więcej pieniędzy, samorządy nie zawsze potrafią je sprawnie prowadzić. Wiele zaniedbań władze tłumaczą brakiem funduszy, choć często zdarza się, że nawet dostępne środki pozostają niewykorzystane. W 2008 roku w Lublinie wydano zaledwie niespełna dwie trzecie środków przeznaczonych na poprawę stanu dróg (63 proc.), a w Szczecinie – 73 proc.


Zbyt wolno i niekonsekwentnie modernizowano i rozbudowywano układy drogowe oraz mosty, a w szczególności trasy przyspieszonego ruchu i ekspresowe oraz autostrady tworzące obwodnice miast. Działania inwestycyjne w tym zakresie, podejmowane zarówno przez samorządy, jak i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, nie nadążały za wzrostem natężenia ruchu drogowego. Obwodnice, mosty, trasy przyspieszone i ekspresowe – choć planowane od lat - we wszystkich skontrolowanych miastach są opóźnione, a ich koszty wciąż rosną. W ocenie NIK, nie doprowadzono do istotnej poprawy płynności ruchu drogowego. I tak:

  • W Bydgoszczy uruchomiono 4 odcinki dróg przyspieszonego ruchu o łącznej długości 28,4 km, z czego w badanym okresie wykonano 1,6 km (tj. 5,6% całości). Docelowo zaplanowano utworzenie 6 głównych tras ruchu przyspieszonego, łączących odległe jednostki urbanistyczne o długości łącznej ok. 45,2 km.
  • Kontrola realizacji przez miasto Poznań największych inwestycji transportowych (w tym 18 polegających na robotach drogowych i 2 dotyczących zakupu taboru) wykazała, że 8 z 20 zadań objętych badaniem realizowane było z opóźnieniem. Ustalono ponadto, że harmonogram realizacji 8 zaplanowanych obiektów mostowych (ujętych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta) nie został jeszcze opracowany.
  • Niewystarczające tempo rozbudowy systemu drogowego było także w Warszawie. W szczególności nie sfinalizowano budowy wewnątrzmiejskiego systemu tras obwodowych (obwodnic „Miejskiej” i „Śródmiejskiej”), dróg przyspieszonego ruchu łączących dzielnice Warszawy oraz nowych przepraw mostowych. W latach 2004 - 2009 nie powstała żadna nowa przeprawa mostowa. Budowa trasy Mostu Północnego rozpoczęła się w 2009 r. z opóźnieniem. W przypadku obwodnicy „Miejskiej”, na którą składać się mają połączenia drogowe i mostowe o szacunkowej długości ok. 55,3 km, według stanu na dzień zakończenia kontroli NIK, zakończono lub prowadzono prace budowlane dotyczące „Trasy Siekierkowskiej” oraz „Trasy Mostu Północnego” (etap I) o łącznej długości dróg ok. 11,5 km. W przypadku obwodnicy „Śródmiejskiej”, na którą składać się mają połączenia drogowe i mostowe o szacunkowej długości ok. 22,7 km, zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące odcinka północnego tej obwodnicy, polegające na modernizacji Ronda Starzyńskiego i przebudowie ul. Starzyńskiego (dł. ok. 1,9 km).
  • Także w Krakowie, w okresie objętym kontrolą, nie uzyskano zadowalających efektów w odniesieniu do poprawy stanu istniejącej sieci drogowej. Negatywnie oceniono zarówno postępujący od wielu lat stopień pogarszania się sieci dróg, jak i brak realnych perspektyw dokończenia w najbliższych kilku latach obwodnicy wewnętrznej miasta Krakowa. Istniejący system obwodnic Krakowa, tj. III obwodnicy (obwodnica wewnętrzna łącząca poszczególne dzielnice) oraz IV obwodnicy (obwodnica miasta) jest niepełny. Obwodnica miasta zaawansowana jest w około 50% jej planowanej długości. Istniejące odcinki III obwodnicy wpływają jedynie na poprawę płynności ruchu pomiędzy dwoma dzielnicami miasta, tj. Krowodrzą i Nową Hutą. Planowane na rok 2016 domknięcie III obwodnicy, w ocenie NIK jest nierealne, ze względu na zakres koniecznych do wykonania robót (m.in. budowa dwóch mostów oraz tzw.Trasy Zwierzynieckiej, w ciągu której przewidziano drążenie tunelu) oraz nakładów finansowych koniecznych na ich sfinansowanie.
  • NIK oceniła negatywnie, zaniechanie w 2007 r. przez Urząd Miasta Lublina realizacji inwestycji (dotyczącej budowy tunelu o łącznej długości 516 m pod ulicami Poniatowskiego i Sowińskiego), której celem miało być rozwiązanie problemów komunikacyjnych pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami miasta. Na przygotowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej tej inwestycji wydatkowano 2 440 tys. zł. NIK zwróciła także uwagę na brak przyjęcia rozwiązania alternatywnego dla tej inwestycji.


Opóźnienia w realizacji zadań dotyczących budowy obwodnic oraz tras wylotowych z miast stwierdzono również w wyniku kontroli inwestycji realizowanych przez poszczególne Oddziały GDDKiA:

  • NIK oceniła negatywnie realizację zadań przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu, mających na celu poprawę warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu wewnątrz Wrocławia. Najważniejsza inwestycja – budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, finansowana z budżetu państwa, miała zostać zrealizowana  w latach 2005-2008, przy planowanej wartości nakładów w wysokości 1,46 mld zł. Liczne korekty rzeczowo-finansowe dokonane w latach 2005-2009 (m.in. zmiana wartości rzeczowo – kosztorysowej, aktualizacja wydatkowania środków finansowych i harmonogramu) spowodowały, że koszt inwestycji wzrósł 3-krotnie, do kwoty 4,11 mld zł, a okres wykonania wydłużył się o 3 lata. Również w odniesieniu do innych głównych połączeń drogowych, których trasy przebiegały przez Wrocław, nie poczyniono znaczących działań w celu usprawnienia warunków przejazdu.
  • Żadne z 13 zadań inwestycyjnych, prowadzonych przez GDDKiA w Warszawie, dotyczących budowy dróg na terenie miasta oraz aglomeracji warszawskiej, nie było realizowane w terminach zaplanowanych pierwotnie w kartach projektu lub w programach inwestycyjnych. Opóźnienia w przygotowaniu i realizacji poszczególnych zadań, które wynosiły od 6 do 53 miesięcy w stosunku do pierwotnych planów i harmonogramów, powstawały głównie na etapie prac przygotowawczych, w tym uzyskiwania wymaganych prawem decyzji administracyjnych, prawa do dysponowania gruntami na cele inwestycyjne oraz opracowania dokumentacji technicznej.


Zarządcy dróg w aglomeracjach miejskich przyznają, że wiele dróg wymaga remontów, dodając jednocześnie, że jest to wynik wieloletnich zaniedbań. Tłumaczą się też, że przy dużych możliwościach finansowych, zakres rzeczowy przewidywanych remontów jest ograniczony możliwościami organizacyjnymi. A ważniejsze remonty są świadomie rozciągane na 2-3, a nawet 4 lata, aby nie utrudniać przepływu komunikacyjnego.

Sprawdź dostępne konfiguracje:

Audi A4
Audi A4
Cena podstawowa już od: 137 700 PLN brutto
Dostępne nadwozia: kombi-5dr. sedan-4dr.
Audi A8
Audi A8
Cena podstawowa już od: 418 900 PLN brutto
Dostępne nadwozia: sedan-4dr.

Podobne wiadomości:

Już latem łatwiejszy przejazd Zakopianką

Już latem łatwiejszy przejazd Zakopianką

Polskie drogi 2018-02-07

Droga S3 w kierunku Czech - kolejny odcinek

Droga S3 w kierunku Czech - kolejny odcinek

Polskie drogi 2017-12-05

Komentuj:

~pp 2010-07-17

To fakt, że większe miasta stoją w korkach podczas gdy budowane są drogi na terenach słabo zamieszkałych. Dochodzi tutaj do zupełnych paradoksów. Dobrze, że do kogoś na górze wreszcie to dotarło.

~tur 2010-07-16

A, tam. Kur*a w każdym centrum powyżej 100 tys dusz jest mahometańskie piekło. Wszyscy w rauszach mają to w dupie. Może sami się powybijają na drogach.

~Sowiet 2010-07-16

Otóż kontrola nie objęła 8 największych miast Polski, ale osiem z dziewięciu największych miast Polski (poszerzenie o LU kosztem EL)

~rowerzysta_lodz 2010-07-15

A Łódź to kur.a gdzie?

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Porsche 911 Cabriolet od środka
Porsche 911 Cabriolet od środka
Nowe Porsche 911 Cabriolet ma wiele do zaoferowania: w jego nadwoziu zastosowano więcej innowacyjnych, lekkich komponentów niż kiedykolwiek wcześniej.